טפסים ונהלים

טפסים והנחיות לבקשה להיתר

נוהל מלא להגשת בקשה להיתר בניה

תנאי סף לפתיחת תיק

מסמכים נלווים לבקשה להיתר 

טופס הצהרת מהנדס להגשה להיתר

התחייבות מהנדס והצהרתו

טופס להגשת חישובים סטטיים

הנחיות למניעת מפגעים סביבתיים בזמן בניה

הנחיות לטיפול בפסולת בניין

נוהל פקיד היערות

הנחיות רשות הכבאות

נספח סניטארי להיתר בניה - למבני ציבור

בקשה לחיבור חשמל זמני לאתר בניה (טופס 1)

טופס הצהרה על כמות פסולת בניין

נוהל הובלת מבנים יבילים באיו''ש

ריכוז מידע אגרות והיטלים למתן היתר בניה

הנחיות ומידע למתכנן - הגשת תוכנית סניטרית

טפסים והנחיות לקבלת טופס 4

הצהרת מהנדס בגמר הבניה

נוהל הגשת בקשה עבור טופס 4

טופס 3 - בקשה לטופס 4

 

טפסים והנחיות לפטור מהיתר

נוהל הליך פטור מהיתר

טופס דיווח כללי

טופס דיווח פוטו-וולטאי

טופס דיווח מחסנים

טופס דיווח מצללות/פרגולות

טופס דיווח גדרות וקירות תמך

צו מס' 1809

 

נוהל הגשת בקשות עבור בניית מחסן או הסדרתו

נוהל הגשת בקשות עבור בניית מחסן או הסדרתו